top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní ustanovení

 • 1.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují zpracování osobních údajů obchodní společnosti Radeton s.r.o., IČ: 44960808, se sídlem Edisonova 2979/7, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3807 (dále jen „společnost“ nebo „Radeton“).

 • 1.2. Radeton respektuje Vaše právo na soukromí. Pokud navštívíte naše webové stránky nebo pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou, vždy provedeme veškerá nutná opatření a uděláme maximum pro to, abychom Vaše osobní údaje zabezpečili. Námi prováděné zpracování osobních údajů bude vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“ nebo „GDPR“) a v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jako „ZOOÚ“).

 • 1.3. Konkrétní informace a podrobnosti k zpracování osobních údajů Vám poskytneme vždy při konkrétním sběru Vašich osobních údajů. Zásady tohoto zpracování můžete dále nalézt také v tomto dokumentu.

2. Jaké osobní údaje o vás uschováváme

 • 2.1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytných případech. Společnost použije Vámi poskytnuté osobní údaje vždy pouze v níže vyjmenovaném rozsahu a pro níže vyjmenované účely.
  a) identifikační údaje (jméno, příjmení, titul),
  b) údaje o trvalém a přechodném pobytu a doručovací adresa,
  c) bankovní spojení,
  d) popřípadě další údaje, které v souvislosti s uzavíranou smlouvou správci dobrovolně poskytnu.

3. Jaké údaje zpracováváme během vaší návštěvy webové stránky

 • 3.1. Více detailů naleznete v dokumentu „Zásady užívání webových stránek“

4. Účely zpracování osobních údajů

 • 4.1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za následujícími účely:
  a) nabízení služeb,
  b) online objednávky,
  c) servis pro zákazníky,
  d) plnění smluvních a zákonných povinností společnosti,
  e) kontaktování v případě nutnosti,
  f) marketingová komunikace,
  g) účetnictví společnosti.

5. Komu sdělujeme vaše osobní údaje

 • 5.1. Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost. Vaše osobní údaje může společnost za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro společnost provedli jejich zpracování. Osobní údaje bude společnost zpracovávat manuálně i automaticky, osobně či prostřednictvím svých zaměstnanců. Osobní údaje mohou být předány:
  a) FLORES Software s.r.o. – CRM systém
  b) Ivana Halvová s.r.o. – externí účetní
  c) Radeton SK s.r.o. – naše slovenská pobočka
  d) ECOMAIL.CZ, s.r.o

6. Doba zpracování osobních údajů

 • 6.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Pro účely přímého marketingu budou osobní údaje zpracovány dále po dobu 2 let.

7. Opatření přijatá pro ochranu vašich dat

 • 7.1. Společnost je ve smyslu GDPR a ZOOÚ povinna přijmout vhodná technická a organizační opatření na zabezpečení. Společnost má nastavených několik bezpečnostních opatření pro udržení Vašich údajů v bezpečí:
  a) Ochrana před neoprávněným přístupem do prostor Správce,
  b) Ochrana analogových dokumentů (evidence) před neoprávněným
  kopírováním a užitím,
  c) Ochrana elektronických dokumentů (evidence) a ochrana před neoprávněným přístupem do sítě,
  d) Vydání bezpečnostní směrnice, která řeší procesní zabezpečení.

8. Vaše práva

 • 8.1. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
  a) právo na přístup k osobním údajům;
  b) právo na opravu;
  c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  d) právo na omezení zpracování údajů;
  e) právo vznést námitku proti zpracování;
  f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 • 8.2. Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

 • 8.3. Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 • 8.4. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 • 8.5. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

 • 8.6. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků

 • 8.7. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

9. Závěrečná ustanovení

 • 9.1. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@radeton.cz, nebo dopisem na kontaktní adrese Radeton s.r.o., Edisonova 2979/7, Královo Pole, 612 00 Brno

 • 9.2. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 • 9.3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 6. 2018.

bottom of page